Новини

Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби

Про затвердження

Порядку стажування громадян

з числа молоді, які не перебувають на

 посадах державної служби

Керуючись частиною 9 статті 48 Закону України “Про державну службу” Положенням про Департамент агропромислового розвитку Хмельницької обласної державної адміністрації затвердженого розпорядженням голови Хмельницької обласної державної адміністрації від 11 лютого 2019 року за №63/2019-р:

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок стажування громадян з числа молоді, які не пе­ребувають на посадах державної служби в Департаменті агропромислового розвитку Хмельницької обласної державної адміністрації(додається).

2. Головному спеціалісту-юрисконсульту відділу управління персоналом, юридичної роботи та діловодства Департаменту агропромислового розвитку Хмельницької обласної державної адміністрації  Войцехівській Л.В. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області.

3. Відділу організаційної роботи, інформаційно-комп’ютерного забезпечення та зв’язків з громадськістю (Яцюк А.В.) в установленому законодавством порядку забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Департаменту.

4. Керівникам структурних підрозділів Департаменту забезпечити стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, відповідно до Порядку

5. Цей наказ набирає чинності після державної реєстрації у Головному територіальному управлінні юстиції у Хмельницькій області з моменту його оприлюднення.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Директор Департаменту                                                                                                                                       О.Омелянюк

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту агропромислового розвитку Хмельницької обласної державної адміністрації

                    2019 року№ ____

Порядок

стажування громадян з числа молоді, які не перебувають

на посадах державної служби, в Департаменті агропромислового розвитку Хмельницької обласної державної адміністрації

 

1. Цей Порядок визначає загальні положення щодо організації та проходження стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в Департаменті агропромислового розвитку Хмельницької обласної державної адміністрації (далі – Департамент).

2. Стажування у Департаменті мають право проходити студенти вищих навчальних закладів або які отримали вищу освіту та не перебувають на посадах державної служби.

3. Основною метою стажування є залучення молоді до роботи на державній службі, ознайомлення їх зі специфікою діяльності Департаменту та набуття ними практичного досвіду роботи на державній службі.

4. Зарахування на стажування та визначення строку його проходження здійснюються на підставі заяви особи (додаток 1), яка має намір пройти стажування в Департаменті (далі – стажист) або за погодженням з вищим навчальним закладом, студентом якого є конкретна особа і згоди керівника відповідного структурного підрозділу Департаменту, що оформлюється наказом директора Департаменту.  До заяви стажист додає резюме у довільній формі.

5. Стажування молоді в Департаменті може здійснюватися з ініціативи директора Департаменту або його заступників, керівників вищих навчальних закладів.

6. Стажування молоді здійснюється строком до шести місяців у вільний від навчання (роботи) час у межах робочого часу працівників Департаменту.

7. На період стажування в Департаменті за стажистом закріплюється керівник стажування із числа керівників або заступників керівників структурних підрозділів Департаменту (далі – керівник стажування), в яких буде проводитися стажування.

8. Зміст стажування визначається індивідуальним планом стажування (додаток 2), який підписується стажистом та затверджується керівником стажування.

Індивідуальний план стажування має передбачати участь стажиста у ви­рішенні перспективних і поточних завдань, які ставить йому керівник стажу­вання (вирішення організаційних питань, підготовка аналітичних, інформа­ційних довідок, проектів розпорядчих і нормативних документів). Поставлені завдання мають бути чіткі та зрозумілі.Терміни завдань і доручень повинні мати кінцеву дату.

9. Керівник стажування:

1) спільно з стажистом складає та затверджує індивідуальний план стажування;

2) забезпечує умови, необхідні для проходження стажування;

3) забезпечує стажисту можливість ознайомитися з організацією роботи структурного підрозділу;

4) залучає стажиста до діяльності структурного підрозділу, підготовки проектів службових документів (крім документів, які містять інформацію з обмеженим доступом);

5) надає стажисту консультативну допомогу;

6) сприяє ефективному виконанню iндивiдуального плану стажування, належному веденню документацiї стажування.

10. Стажист:

1) своєчасно прибути на стажування;

1) зобов’язаний у повному обсязі та своєчасно виконувати завдання, передбачені індивідуальним планом стажування, вказівки та доручення керівника стажування;

2) зобов’язаний дотримуватися правил внутрішнього службового розпорядку Департаменту, етики та культури поведінки;

3) має право отримувати інформацію для виконання покладених на нього завдань та індивідуального плану стажування (крiм iнформацiї з обмеженим доступом).

11.Уасть у стажування достроково припиняється:

1) у раз порушення стажистом вимог цього Порядку;

2) за власним бажанням стажиста за його письмовою заявою;

3) у раз організаційної неможливості проходження стажування, з об’єктивних причин, що склалися за місцем проходження стажування, з подальшим перенесенням термів стажування на інший період або дострокового його припинення;

4) рішення про дострокове припинення стажування оформляється наказом директора Департаменту на підставі подання керівника стажування.

12. За 2 дня до закінчення стажування Стажист складає підсумковий звіт про проходження стажування (додаток 3) та подає його керівнику  стажування.

13. Керівник стажування після подання стажистом звіту про проходження стажування складає висновок про результати стажування, що містить оцінку (негативна, вiдмiнна, добра) виконання стажистом інди­відуального плану стажування та її обґрунтування (додаток 4).

14. Після проходження стажування стажисту видається довідка за результатами стажування в Департамент (додаток 5).

Один примірник довідки надається стажисту, а другий передається для зберігання до відділу управління персоналом, юридичної роботи та діловодства Департаменту разом з усіма документами про проходження стажування.

15. Стажування проходить на безоплатній основі. Департамент не несе зобов’язань щодо відшкодування молоді, яка проходить стажування в Департаменті, витрат на проїзд до місця стажування і назад, добових за час перебування в дорозі, найм житла.

Заступник директора Департаменту                                                                                                              В.Конончук

 

 

                                                                  Додаток 1

до Порядку стажування

з числа молоді, які не перебувають

на посадах державної служби, в

Департаменті агропромислового

Хмельницької ОДА

 

                                      Директору Департаменту агропромислового розвитку

                                      Хмельницької обласної державної адміністрації

                                  _______________________________________________

                                         (прізвище, ім'я, по батькові)

                                   _______________________________________________,

                                                              (прізвище, ім'я, по батькові стажиста)

                            який (яка) мешкає _______________________________

                                                                            (місце проживання, контактний телефон)

 

ЗАЯВА

         Прошу дозволити стажування в Департаменту агропромислового розвиткуХмельницької обласної державної адміністрації

з "___" ____________ 20__ року по "___" ____________ 20__ року.

 

         Метою стажування є ознайомлення з функціонуванням державної служби та набуття досвіду виконання завдань, обов'язків та практичної роботи у Департаменту агропромислового розвитку Хмельницької обласної державної адміністрації.

         Даю згоду на оброблення моїх персональних даних відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних".

"___" ____________ 20__ року                _________________________

                                                                                                                  (підпис)

у _____________________________________________________________________________________

Додаток 2 

до Порядку стажування громадян

з числа молоді, які не перебувають

на посадах державної служби, в

Департаменті агропромислового розвитку

Хмельницької ОДА

Затверджую

___________________________________

(посада керівника стажування)

______________      _________________________

        (підпис)                      (ініціал, прізвище)

____ ____________ 20__ року

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН СТАЖУВАННЯ

 

______________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові стажиста)

(найменування структурного підрозділу Департаменту агропромислового розвитку Хмельницької обласної  державної адміністрації)

з ____ ____________ 20__ року по ____ ____________ 20__ року

 

з/п

Назва завдання

Строк виконання

Результати виконання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________

                   (дата)

__________________

(підпис стажиста)

___________________________

(ініціал, прізвище стажиста)

 

                                                                                             

 

Додаток 3

                                                                                  до Порядку стажування громадян

                                                                                  з числа молоді, які не перебувають

                                                                                  на посадах державної служби,

                                                                                                                        в Департаменті агропромислового                                                                                                 розвитку Хмельницької ОДА

        

                                                                  Керівнику стажування

                                                        ___________________________________

                                                        (ініціал, прізвище)

 

ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ

про результати стажування

_______________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові стажиста)

Відповідно до наказу директора Департаменту агропромислового розвитку Хмельницької ОДА від ___ ____________ 20__ року № ______ я проходив(ла)

стажування у  _____________________________________________________

 (найменування структурного підрозділу Департаменту)

з ___ ____________ 20__ року по ___ ____________ 20__ року.

Під час стажування відповідно до індивідуального плану ознайомився(лась) із законодавчими та іншими нормативно-правовими актами і практикою їх застосування в діяльності Департаменту, а саме:

1._________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________

Під час стажування було виконано такі завдання:

1.__________________________________________________________________

2._________________________________________________________________

У результаті стажування я набув(ла) досвіду практичної роботи:

1.__________________________________________________________________

2.__________________________________________________________________

____________   _______________    ___________________________

  (дата)                                            (підпис стажиста)                                                    (ініціал, прізвище стажиста)

                                                                  Додаток 4

                                                                                  до Порядку стажування громадян

                                                                                  з числа молоді, які не перебувають

                                                                                  на посадах державної служби, в

                                                                                                                            Департаменті агропромислового                                                                                                   розвитку Хмельницької ОДА

 

ВИСНОВОК

про результати стажування

___________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові стажиста)

Відповідно до наказу від "___" ____________ 20__ року N ______

____________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові стажиста)

з "___" ____________ 20__ року по "___" ____________ 20__ року.

проходив (ла) стажування в  __________________________________________

__________________________________________________________________(назва структурного підрозділу Департаменту)

Стажування проводилося відповідно до індивідуального плану стажування.

Обсяг виконаних завдань, передбачених індивідуальним планом стажування, виконанов ________________________________________________ обсязі.

(повному, неповному)

У процесі стажування _____________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові стажиста)

Взяв(ла) участь у підготовці _______________________________________

Висновок керівника стажування (оцінка)______________________________

Керівник стажування_____________          ___________________________

(підпис)  (прізвище, ім'я, по батькові)

 

"___" ____________20__ року

 

                                                                 

                                                                                  Додаток 5

                                                                                  до Порядку стажування громадян

                                                                                  з числа молоді, які не перебувають

                                                                                  на посадах державної служби, в

                                                                                                                                      Департаменті агропромислового                                                                                                 розвитку Хмельницької ОДА

 

ДОВІДКА

за результатами стажування

Видана _________________________________________ у тому, що він (вона) проходив(ла)

                     (прізвище, ім’я, по батькові стажиста)

Стажування в Департамент агропромислового розвитку Хмельницької обласної державної адмiнстрацiї

з ___ ____________ 20__ року по ___ ____________ 20__ року.

За результатами стажування продемонстрував(ла) високий/достатній/низький рівень підготовки тазгідно з висновком керівника стажування отримав(ла) підсумкову оцінку ______________________.

 (незадовільно/задовільно/добре/відмінно)

 

 

Керівник стажування ______________  ________________________

                                                                                  (підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відео